Trivselregler

Totalt finns det 304 lägenheter på Måsängen. I dessa bor det människor med olika idéer och värderingar. För att vår boendemiljö skall vara så gemytlig som möjligt finns det ett antal trivselregler att rätta sig efter. I övrigt gäller sunt förnuft och rådande lagstiftning. För att vi alla skall bo och trivas ihop gör vi så här:


Vård av utrymmen

Vi vårdar och använder lägenheter och andra utrymmen med aktsamhet, vilket är bra både för vår egen och föreningens ekonomi.

Var sak på sin plats

Vi ställer barnvagnar i de separata barnvagnsskåpen som är särskilt avsedda för detta. Vi ställer Inte skidor, pulkor, cyklar, skräp och bråte i trapphus, trappuppgångar eller källargångar med tanke på säkerhet, städning och allas trivsel. För att underlätta för städpersonalen lägger vi heller inte mattor i trapphuset.

Ventilation

För att ventilationen skall fungera tillfredsställande är det viktigt att fönsterventilerna ständigt hålls öppna. Samt att entrédörren hålls stängd. Till samtliga ventilationskanaler i lägenheten är det förbjudet att ansluta en motordriven fläkt.

Buller och störande arbeten

Observera att det endast är tillåtet att utföra störande arbeten i lägenheten helgfria vardagar och lördagar under följande tider:

Vardagar: 07.00 – 20.00
Lördagar: 07.00 – 18.00

Låt radio och TV vara underhållning för dig själv och inte för grannarna. Det gäller särskilt höga krav på att grannar inte får störas mellan klockan 22:00 – 06:00.

Rökning

Den som röker ansvara för att brand inte uppstår. Se till att släcka fimpar ordentligt och kasta dem på avsedd plats. Enligt ett styrelsebeslut råder det totalt rökförbud i hela panncentralen. Att fimpa ut från balkongen/fönstret är heller inte tillåtet.

Grillning

Det är endast tillåtet att grilla med el-grill på balkongen, eldning med ved, kol, gasol eller dylikt är således förbjudet.

För att minimera brandrisken och störande rök och os vid grillning utomhus används med fördel den hårdgjorda ytan utanför lokalen. Där finns även en fast grillplats anlagd.

Skada på lägenhet eller fastighet

Anmäl genast uppkommen skada i lägenheten eller fastigheten till fastighetsskötaren på expeditionen i panncentralen.

Tel.nr: 0705-557 514
Expeditionstid: Måndagar 07:00 – 07:30 och torsdagar 15:00 – 15:30
Meddelanden kan lämnas i expeditionens brevlåda.

Paraboler och antenner

Föreningen är ansluten till ett kabel-TV-nät. Förteckning över kanaler finns i entréerna samt på webbportalen under Kabel-TV. Egna paraboler och antenner får ej sättas upp på fasaden.

Sällskapsdjur

För oss med sällskapsdjur gäller att vi skall sköta djuren så väl att de inte far illa, för oljud, smutsar ner eller släpps lösa i trappor eller på gården.

Hundar

  • Plocka alltid upp efter din hund när du rastar den och släng skräpet i närmaste papperskorg.
  • Det är hundförbud på lekplatser och gräsytor tänkta för lek.
  • Hunden måste vara kopplad på offentliga platser bredvid och i anslutning till skolor, förskolor, fritidshem och lekplatser.
  • En hund får aldrig springa lös okontrollerat, även om det inte finns koppeltvång.

Katter

  • Som kattägare måste du visa hänsyn och ta ansvar för ditt djur. Katter tycker om att uträtta sina behov i sandlådor, på lekplatser och altaner, släpp därför inte ut din katt utan tillsyn!

Åverkan

Vi ser till att våra barn inte gör någon åverkan på föreningens egendom, ritar på väggarna eller förstör planteringar eller dylikt. De får heller inte använda källare och trappuppgångar som lekplats.

Tvättstugor

För tvättstugorna finns särskild information, se Tvättstugor. Speciell mattvätt finns i panncentralen, se mattvätt under Tvättstugor. Skakning och piskning av mattor, kläder m.m. genom fönster och balkong är förbjudet enligt hälsovårdsstadgan. Piskning av mattor och dylikt får endast förekomma på för fastigheten fastställda tider och platser.

Ohyra

Anmäl omedelbart om ohyra förekommer i lägenheten. Lägenheten skall hållas tillgänglig för inspektion och eventuella saneringsåtgärder.

För att undvika råttor och andra skadedjur kastar vi inte ut mat till fåglar från balkonger eller fönster.

Anslag

Anslag får endast sättas upp på anslagstavlan i trapphuset.

Vatten och avlopp

Det är bra för vår ekonomi om du sparar på vattnet. Se till att kranar inte droppar. Visa hänsyn mot grannarna och undvik buller, badning och duschning vid olämpliga tider på dygnet.

För att inte orsaka stopp i avloppsröret använder vi endast toalettpapper i vattenklosetten.

Inbrottsrisk

Håll källarfönster och tvättstugefönster låsta på grund av inbrottsrisken.

Trafik med motorfordon

Trafik med motorfordon inom området är i regel förbjuden. Undantaget viss nyttotrafik som sjuktransporter, soptransporter, fastighetsskötsel och flyttransporter. Bomnyckel finns att låna hos fastighetsskötaren.

Parkering

Parkering får endast ske på avsedd plats. Detta gäller alla fordon, även cyklar. För mer information se, Parkering.

Tänk på olycksrisken, lämna ej lösa elsladdar i uttag för motorvärmare.


Dessa ordningsföreskrifter gäller inte bara för dem som bor i fastigheten, utan gäller även för gäster och övriga som tillfälligt vistas här (se stadgarna). En bostadsrättsinnehavare ansvarar även för sina gästers eventuella skadegörelse.