Föreningsstämma


Allmänt

Vid förenings stämmor behandlas dels; avgörande beslut, frågor som direkt påverkar medlemmarna samt att föreningens ekonomiska situation redovisas i form av årsredovisningen.

Ta vara på möjligheten att göra din röst hörd och påverka din boendesituation. Delta på stämmorna.


Årstämma

En gång om året håller föreningen ordinarie föreningsstämma. Du är då med och beslutar om kostnader och service i din boendemiljö. Då är du även med och väljer styrelse och revisorer bland medlemmarna. Har du intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen. Styrelsen sköter sedan det löpande arbetet inom föreningen och ansvarar för den tekniska driften, den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC. Som medlem kan du under året lämna in förslag och motioner till årstämman. Motioner skall, för att kunna tas upp vid kommande årsstämma, vara inlämnade senast en månad innan årsmötet.


Extrastämma

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev