Motioner


Allmänt

Inför varje årsstämma har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner med förslag till förändring för behandling på årsstämman. Motioner till stämman lämnas skriftligen till styrelsen senast 27 dagar före årsstämman. Lämna alt. posta motionen till föreningens fastighetsexpedition. Motioner skall, för att kunna tas upp vid kommande årsstämma, vara inlämnade senast 27 dagar innan årsstämman. Styrelsen skall redovisa motionerna senast 14 dagar innan. Motionerna skall finnas med som egen punkt på dagordningen till stämman.


Så skrivs en motion

För att ditt förslag skall kunna behandlas skyndsamt underlättar det att nedanstående kriterier efterföljs.

  • En motion får enbart behandla en fråga, dvs. har du flera förslag får du inkomma med flera motioner
  • Motionen ska kortfattat beskriva förslaget i en sammanfattning och det skall även finnas ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. I regel ska man kunna besvara motionen med ja eller nej.
  • Motionen ska vara undertecknad av motionären samt att lägenhetsnumret till denne skall vara angivet.
  • Motionen måste lämnas till styrelsen under föreskriven tid för att behandlas på stämman, d.v.s. senast 27 dagar innan årsstämman.

Exempel på en motion

Till årsstämman i Måsängens bostadsrättsförening år 2013

Motion angående cigarettfimpar på området

På grund av att det röks väldigt mycket på området och att det inte finns tillräckligt med lämpliga askkoppar förekommer det stora mängder fimpar på marken. Detta är inte särskilt trevligt eller hygieniskt, det förekommer även en viss brandrisk.

Därför yrkar jag att stämman beslutar

att styrelsen ombesörjer att det monteras upp fler och bättre askkoppar på området.

John Doe Lägenhet 0000

Underskrift

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev