Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrätts-havare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.

Avgift för andrahandsupplåtelse uppgår till 10 % årligen av gällande prisbasbelopp. Upplåts en lägenhet under en del av ett år tas avgiften ut efter det antal kalendermånader som andrahandsupplåtelsen omfattar.

I kronor blir detta:

Beloppet är 10% av basbeloppet som för 2020 är 47 300.–

Vilket innebär  4 730.–, detta belopp delas på 12 månader = 394.–/månad