Brandskydd

Brand kan vara förödande och vålla stora materiella skador. För att minimera brandrisken finns det många enkla åtgärder att vidta – se anslag längre ner på sidan.

”Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bostadsbränder. Räddningstjänsten rycker ut på runt 6 000 bostadsbränder och värden för hundratals miljoner förstörs.”
– Brandskyddsföreningen

Utdrag ur:
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor


2 kap. Enskildas skyldigheter

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.


Detta innebär bl.a. att det inte är tillåtet att förvara brännbart eller hindrande material i trapphuset.

Trapphus